ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 2023.05.01.        

A Prémium Magyar Sör Kft. adatkezelési szabályzata a Belvárosi Sörfesztivál Fesztivál Nyereményjáték – A fesztivál söre szavazás

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

A Prémium Magyar Sör Kft. 2023. május 1. és 2023. május 31. között olyan nyereményjátékot bonyolít le, amelyben az érdeklődők egy online felületen megszavazhatják, milyen típusú sört szeretnének a 2023-as fesztivál sörének. A szavazók a szavazást követően az adott Facebook poszt kommentben jelzik, hogy leadták szavazatukat. A nyerteseket a Facebook poszt alatt kommentelők közül sorsoljuk.

A fentiek alapján AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) – 12. és 13. cikke alapján az alábbi Szabályzatot tesszük közzé.

 1. KIHEZ KERÜLNEK AZ ADATAIM?

Az Ön által a Kártyán megadott személyes adatok a Prémium Magyar Sör Kft.-hez mint adatkezelőhöz kerülnek.

Adatkezelő neve: Prémium Magyar Sör Kft.

Székhelye: 1044 Budapest, Váci út 83.

Cégjegyzékszáma: 01-09-188615

Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 24909446-2-41

Telefon: +36 70 555 4638

Email: info@sorfesztival.hu

 1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

Az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül Ön adja meg nekünk a Kártyán:

Név

III. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését a Prémium Magyar Sör Kft. a nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése érdekében (Rendelet 6. cikk (1) pont) alapján kezeli. Amennyiben Ön nem adja meg részünkre a fenti személyes adatait, és az Ön vásárlást igazoló blokkját nyertesként kisorsolják a nyereményjátékban, akkor a Prémium Magyar Sör Kft. nem fogja tudni Önt elérni, és nem tudja az Ön részére járó nyereményt átadni.

 1. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT?

A Prémium Magyar Sör Kft. az Ön által a Kártyán megadott személyes adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából célból kezeli, vagyis annak érdekében, hogy amennyiben az Ön Kártyáját nyertesként sorsolják ki a nyereményjátékban, akkor a Prémium Magyar Sör Kft.  el tudja Önt elérni, és át tudja adni az Önt megillető nyereményt.

 1. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?

5.1 Az Ön személyes adatai csak a Prémium Magyar Sör Kft. adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai részére lesznek hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

5.2  A nyereményjáték nyilvános sorsolását  2023.05.10-én 11.30-kor fogja lebonyolítani a Prémium Magyar Sör Kft. online,  ezen a sorsoláson a nyertesek nevét nyilvánosságra hozzuk a Belvárosi Sörfesztivál hivatalos Facebook oldalán. A nyertesekkel privát üzenetben felvesszük a kapcsolatot.

5.3 Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által kiköltött Kártyán, papíralapon kezeljük, az adatok elektronikus adatbázisban nem lesznek tárolva.

5.4 Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

5.5 A Prémium Magyar Sör Kft. Ön személyes adatait a fentieken túlmenően harmadik személynek nem továbbítja.

 1. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?

6.1. Az Ön Kártyán szereplő személyes adatait a nyereményjáték sorsolását követő 90 napig tároljuk (a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 11.§ (7a) alapján), ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A személyes adatokat tartalmazó Kártyák megsemmisítéséről a Prémium Magyar Sör Kft. jegyzőkönyvet vesz fel.

6.2. A 6.1 ponttól eltérően a nyertesek személyes adatait, valamint a sorsolásról felvett közjegyzői tanúsítványt és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. által előírt dokumentumokat ezen törvény 1.§ (7a) bekezdésére tekintettel 6 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

6.3 A nyeremények átadására vonatkozó számviteli bizonylatokat a Prémium Magyar Sör Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) alapján 8 évig köteles megőrizni.

VII. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

Tájékoztatjuk, hogy a Prémium Magyar Sör Kft. minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Prémium Magyar Sör Kft. és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag a Prémium Magyar Sör utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.

VIII. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

8.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 1. a) Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján a Prémium Magyar Sör Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
 2. b) Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha a Prémium Magyar Sör Kft. által tárolt adata (pl. email címe) megváltozott vagy már nem aktuális
 3. c) Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben.
 4. d) Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; haA Prémium Magyar Sör Kft.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmé
 5. e) Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8.2 A Prémium Magyar Sör Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Prémium Magyar Sör Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

8.3 Ha A Prémium Magyar Sör Kft.  nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

9.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az A Prémium Magyar Sör Kft.-hoz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

9.2. A Prémium Magyar Sör Kft. köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

9.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

9.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA

A Prémium Magyar Sör Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzatot módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzatot aktuális tartalmát.

 1. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: info@sorfesztival.hu.